Vytisknout

 

Finanční situace naší společnosti je dobrá. Běžný účet vykazuje dostatek finančních prostředků pro krytí provozních nákladů, pohledávky převyšují závazky. V současné době nečerpá naše společnost žádné provozní úvěry, rozvoj firmy zajišťujeme vlastním kapitálem.

 

Společnost nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek vůči nositelům sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění, tj. na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu u Allianz pojišťovna a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika na škody způsobené svojí činnosti s rozšířením – škoda způsobená na převzaté věci, škoda způsobená na věcech zaměstnanců, škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování, škoda způsobená na pozemních a nadzemních vedeních.